Vernieuwend FAA wetsvoorstel maakt veel mogelijk

De Amerikaanse senatoren John Thune en Bill Nelson van de Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation hebben gisteren in samenwerking met Kelly Ayotte en Maria Cantwell van de Aviation Operations, Safety, & Security Subcommittee de Federal Aviation Administration (FAA) Reauthorization Act of 2016 voorgesteld.

Dat is de wet die de luchtvaartautoriteit van fondsen voorziet en de bevoegdheid geeft om haar taak uit te voeren. Het vernieuwende wetsvoorstel zal volgende woensdag 16 maart aanstaande aan het volledige comité worden voorgesteld om gestemd te worden.

Volgens Senator John Thune zal het wetsvoorstel een belangrijke verbetering zijn voor Amerikanen die vliegen en zelfs voor Amerikanen die niet vliegen.

FAA Reauthorization Bill

De Amerikaanse senaat grijpt de kans om het luchtruim veiliger te maken, het veilig gebruik van drones te promoten, belangrijke economische hervormingen door te voeren voor de ontwikkeling van luchtvaarttechnologie, en nieuwe regels invoeren om het grote publiek te beschermen na het aankopen van een vliegticket bij een luchtvaartmaatschappij.

In het wetsvoorstel wordt het veiligheid- en privacy aspect bij de toekomstige ontwikkeling van drone technologie verduidelijkt, worden vernieuwingen voor de luchtvaartindustrie om beter te kunnen concurreren in de globale markteconomie aangebracht, wordt de veiligheid van de luchtvaart verhoogd.

Belangrijkste voorstellen

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten in het wetsvoorstel:

 • De FAA moet een online examen opstellen en drone operatoren moeten kunnen aantonen dat zij hiervoor geslaagd zijn.
 • De FAA moet een vergoeding kunnen vragen aan commerciële drone operatoren om de kosten voor de administratie en het opstellen van nieuwe regelgeving te dekken.
 • De FAA zou nachtvluchten en drone operaties buiten de LOS (line-of-sight) mogelijk moeten maken.
 • De FAA moet een categorie in het leven roepen voor micro-UAS toestellen die minder wegen dan 4,4 lbs (2 kg).
 • De FAA moet veiligheidsnormen opstellen waaraan alle drones die in de VS verkocht worden moeten voldoen.
 • De FAA moet in samenwerking met belanghebbenden een onderzoeksplan opstellen en een proefproject lanceren voor een UTMS (unmanned aircraft traffic management systeem).
 • De FAA moet speciale vergunning kunnen uitreiken voor gebruik van UAS op luchthavens en op andere kritieke plaatsen.
 • De FAA moet het inroepen van commerciële en particuliere drones om te assisteren bij noodoproepen van de hulpdiensten mogelijk maken.
 • De FAA moet de definitie van modelvliegtuigen aanpassen om daarvoor een aparte regelgeving voor te kunnen hanteren.
 • De FAA moet regels opstellen voor de bescherming van de gegevens die met publieke drones worden verzameld.
 • De FAA moet bestaande technologie aanwenden om drones te identificeren en te detecteren.
 • De FAA moet de strafmaat verhogen voor gebruikers die de hulpdiensten verhinderen hun werk te doen.

 

Alle secties in het wetsvoorstel

Hier volgt een volledig overizcht van alle bepalingen uit deel 2 van het wetsvoorstel die uitsluitend betrekking heeft op het gebruik van drones in het nationale luchtruim.

PART II—UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS

Sec. 2121. Definitions.

Deze sectie bepaalt alle definities die gerelateerd zijn aan UAS (Unmanned Aerial Systems).

Sec. 2122. Utilization of Unmanned Aircraft System Test Sites

Deze sectie zal de toestemming voor het gebruik van de zes bestaande UAS test sites verlengen voor de lengte van het wetsvoorstel. Het zou ook de bevoegdheid van de luchtvaartautoriteit verstevigen met betrekking tot deze test sites.

Sec. 2123. Additional Research, Development, and Testing

Deze sectie zou de FAA verplichten om samen te werken met het Directiecomité UAS, alsook vertegenwoordigers van alle andere betrokken diensten en agentschappen om onderzoek te doen naar een breed kader voor technische, procedurele en beleidskwesties in verband met de integratie van UAS.

Deze sectie zou de FAA ook de nieuwe bevoegdheid geven om deel te nemen in samenwerkingsverbanden voor onderzoek en ontwikkeling van UAS, inclusief op de bestaande UAS test sites.

Sec. 2124. Safety Standards

Deze sectie zou de FAA en het NIST (National Institute of Standards and Technology) in overleg en consensus met andere belanghebbenden industrie standaarden uit te werken over de risico’s en veiligheid van UAS toestellen.

De FAA zou ook een proces moeten initialiseren om de luchtwaardigheid van kleine UAS toestellen die op de markt komen te keuren, in plaats van het meer omslachtige goedkeuringsproces dat voor de goedkeuring van andere types luchtvaarttoestellen geldt.

Deze normen, ontwikkeld en goedgekeurd in samenwerking met de luchtvaartautoriteit zouden uiteindelijk de veiligheid moeten verbeteren door voor te schrijven welke technologieën moeten worden ingebouwd in alle drone systemen die verkocht worden in de Verenigde Staten.

Sec. 2125. Unmanned Aircraft Systems in the Arctic.

In dit gedeelte zou de bepaling uit 2012 worden herbevestigd worden die de FAA de bevoegdheid geeft voor UAS operaties in het Noordpoolgebied.

Sec. 2126. Special Authority for Certain Unmanned Aircraft Systems.

Deze sectie zou de bevoegdheid verlengen en uitbreiden die de FAA toestaat om een vrijstelling te verlenen aan UAS operatoren om operaties uit te voeren in het nationale luchtruim, op dit moment bekend als “sectie 333”.

Deze sectie zou de FAA ook expliciet de bevoegdheid geven om nachtelijke vluchten en operaties buiten-line-of-sight (LOS) goed te keuren.

Sec. 2127. Additional Rulemaking Authority

Deze sectie zou de inspanningen voor het opstelling van de regelgeving omtrent de veilige integratie van UAS in het luchtruim verder moeten dirigeren na het vervolledigen van de huidige regelgeving voor kleine onbemande luchtvaartsystemen.

Deze sectie zou ook een micro-UAS categorie in het leven roepen voor UAS toestellen die minder wegen dan 4,4 lbs (2 kg), en bepalen hoe het toelaten van buiten-line-of-sight en –andere technologieën moet zorgen voor een veilige integratie van UAS en uiteindelijk leiden tot een vermindering van de risico’s en het verbeteren van technologieën die mogelijk ook door bemande vliegtuigen kunnen worden gebruikt.

Sec. 2128. Governmental Unmanned Aircraft Systems

Dit gedeelte zou bestaande bevoegdheden moeten bepalen voor het autoriseren van publieke (gouvernementele) vliegtuigen en zou federale agentschappen opleggen om de verzamelde data tot een minimum te beperken ter bescherming van de privacy, burgerrechten en burgerlijke vrijheden.

Dit gedeelte zou de vereisten moeten bepalen waaraan de agentschappen zich moeten houden om ervoor te zorgen dat de instanties alleen gegevens verzamelen voor geautoriseerde doeleinden, en op passende wijze het bijhouden en de verspreiding van dergelijke informatie beperken.

Sec. 2129. Special Rules for Model Aircraft

Dit gedeelte zou wijzigen aanbrengen aan de definitie van “modelvliegtuigen”, die over het algemeen uitgesloten blijven van de nieuwe FAA regels. Na de wijziging kan de luchtvaartautoriteit, in samenwerking met de relevante belanghebbenden, de operationele parameters herbekijken die nodig zijn om de veiligheid van deze aparte categorie UAS te verbeteren.

Sec. 2130. Unmanned Aircraft Systems Aeronautical Knowledge and Safety.

Deze sectie zou de vereisten bepalen voor de ontwikkeling en implementatie van een luchtvaartkennis- en veiligheid examen. Om de veiligheid in het nationale luchtruim te verbeteren zou dit gedeelte ook eisen dat alle operationele gebruikers van UAS kunnen aantonen dat ze dit examen met succes hebben afgelegd.

Sec. 2131. Safety Statements.

Dit gedeelte zou UAV fabrikanten verplichten om, in overeenstemming met de huidige praktijk, informatie over de veiligheid te voorzien op de productverpakkingen van UAS. Deze informatie zou moeten gaan over de wetgeving en de regelgeving omtrent het gebruik van UAS, evenals aanwijzingen geven voor een veilig gebruik van de UAS.

Sec. 2132. Treatment of Unmanned Aircraft Operating Underground.

Deze sectie zou de FAA expliciet onbevoegd maken voor operaties met UAS systemen onder de grond.

Sec. 2133. Enforcement

Deze sectie zou de FAA verplichten om een programma op te stellen voor het gebruik van de beschikbare technologieën voor de detectie en identificatie van UAS systemen met als doel de bevoegdheden van de FAA en andere federale agentschappen uit te breiden om passende handhavingsmaatregelen te kunnen uitvoeren tegen UAS operators die de geldende wetten en reglementen overtreden.

Sec. 2134. Aviation Emergency Safety Public Services Disruption

Dit gedeelte zou gebruikers van UAS systemen verbieden zich te bemoeien met de activiteiten van de hulpdiensten en zou de burgerrechtelijke sancties verhogen tot maximaal $ 20.000 voor overtredingen.

Sec. 2135. Pilot Project for Airport Safety and Airspace Hazard Mitigation

Dit gedeelte zou een proefproject moeten introduceren voor gevaarlijke UAS mitigatie nabij publieke luchthavens en kritische infrastructuren.

Sec. 2136. Contribution to Financing of Regulatory Functions

Dit gedeelte zou de FAA machtigen om vergoedingen te innen van commerciële gebruikers van UAS die onderworpen zijn aan de wetgeving, om de kosten voor het opstellen van deze wetgeving, alsook de administratieve kosten te dekken.

Daaronder wordt ook verstaan dat de FAA er moet voor zorgen dat deze kosten in verhouding zijn tot de inspanningen die daarvoor werden geleverd, en niet discriminerend zijn of een nakoming van de regelgeving zouden afschrikken.

Sec. 2137. Sense of Congress Regarding Small UAS Rulemaking

Deze sectie zou de wens van de Senaat moeten uitdrukken dat het opstellen van de regelgeving voor kleine UAS systemen proactief zou moeten worden voltooid.

Sec. 2138. Unmanned Aircraft System Traffic Management

Deze secite zou de FAA, in samenwerking met de National Aeronatuics and Space Administration (NASA) de machtiging geven om een onderzoeksplan op te stellen en een proefproject te lanceren om een unmanned aircraft traffic management systeem (UTMS) te implementeren.

Sec. 2139. Emergency Exemption Process.

Dit gedeelte zou de FAA verplichten tot het opstellen van een vrijstelling-proces voor het uitvaardigen van speciale vergunningen voor publiek en commercieel uitvoeren van bijstand bij hulpopdrachten bij noodoproepen.

Sec. 2140. Public UAS Operations by Tribal Governments.

Deze sectie zou de de definitie van “openbare vliegtuigen” uitbreiden naar UAS systemen die geëxploiteerd worden door het lokale bestuur van Native Americans.

 

Fondsen

Dit wetsvoorstel zal de FAA van de nodige financiering voorzien, en toelaten dat de luchtvaartautoriteit in de toekomst haar taak kan blijven uitvoeren. Het wetsvoorstel geeft de FAA verdere bevoegdheid tot het einde van het volgende economisch boekjaar (30 september 2017.)

De luchtvaartautoriteit krijgt van de Senaat $ 9.910.009.314 (9,9 miljard dollar) voor boekjaar 2016 en iets meer dan 10 miljard dollar voor boekjaar 2017.

 

Hoe het wetsvoorstel het gebruik van UAS of drones zal modernizeren:

Veiligheid verhogen

Het wetsvoorstel zal de veiligheid- en privacy aspecten aanpakken, de handhaving verbeteren en de rol van de federale en lokale overheden verduidelijken. Ook zal er ruimte worden gecreëerd voor het testen en promoten van innovatieve ideeën omtrent het gebruik van deze technologie, onderworpen aan de goedkeuring van de luchtvaartautoriteit.

Veiligheidsnormen opstellen 

Dit wetsvoorstel zal de federale agentschappen aansporen om belanghebbenden uit de sector bijeen te brengen om een consensus te ontwikkelen over nieuwe normen voor de veiligheidskenmerken die moeten worden ingebouwd in alle drones die gebruik maken van het nationale luchtruim.

Privacy beschermen

Herbevestigt dat operaties met UAS de privacy moeten respecteren, in overeenstemming met federale, provinciale en lokale wetgeving. Het moet de mogelijkheden tot drone identificatie uitbreiden en bij de operator verantwoordingsplicht creëren. Het moet een schriftelijk privacybeleid voor het gebruik van UAS doorvoeren.

Online examen

De veiligheid wordt verhoogd door alle drone gebruikers een online luchtvaartexamen te laten afleggen dat goedgekeurd is door de luchtvaartautoriteit. Dit moet garanderen dat gebruikers van drones de organisatie van het nationale luchtruim begrijpen en de bemande luchtvaart niet in gevaar brengen.

Handhaving  van de regels

Nieuwe fondsen voorzien voor nieuwe initiatieven die de luchtvaartautoriteit in staat stelt om drone wetten te handhaven en zo de risico’s te verminderen.

Bescherming van luchthavens

Het maakt de luchtvaartautoriteit bevoegd om piloten op te leiden die drones kunnen intercepteren nabij luchthavens of andere cruciale infrastructuren.

Opportuniteiten voor innovatie 

Het wetsvoorstel zal nieuwe innovaties stimuleren door op individuele basis operaties toe te laten die buiten de LOS gebeuren of tijdens de nacht worden uitgevoerd, alsook nieuw onderzoek toelaten voor de ontwikkeling van commerciële toepassingen.

Federale en lokale verantwoordelijkheden

Het zal de bevoegdheden van federale, provinciale en lokale overheden omtrent drone wetgeving verduidelijken en de Government Accountability Office (GAO) aansporen om de nog aanwezige leemtes in de huidige wetten ter bescherming van de privacy op te vullen.

UAS test sites

Het zal de mogelijkheden van UAS testlocaties die sinds 2012 bestaan verbeteren door het helpen opstellen van prioriteiten, de samenwerking met de luchtvaartautoriteit te verbeteren, alsook meer bescherming te bieden door de FAA aan te sporen meer betrokkenheid te tonen met de private sector.

Download

Het nieuwe wetsvoorstel kan je hier downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *