Overzicht van de drone wetgeving in België

Vanaf volgende week zal je je drone ook in België mogen vliegen, al komt er behoorlijk wat bij kijken.

Hieronder volgt een overzicht van de wettekst die het kabinet van ex-minister van Mobiliteit Jacqueline Galant gisteren publiceerde.

Overzicht

1. Vliegvoorschriften
2. Verzekering
3. Vergoedingen
4. Registratie
5. Logboek
6. Verplichte documenten
7. Klasse 2
7.a Voorwaarden klasse 
7.b Vliegbrevet klasse 2
8. Klasse 1
8.a Bepalingen klasse 1
8.b Voorwaarden klasse 1
8.c Vliegbrevet klasse 1
8.d Meldingsplicht klasse 1
9. Recreatieve klasse
10. Nuttige links


Vergelijkende tabel

We beginnen met een tabel waarin de belangrijkste zaken zijn opgenomen.

[wpsm_comparison_table id=”13″ class=”center-table-align”]

1. Vliegvoorschriften

De operaties moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de hieronder bepaalde vliegvoorschriften :

1.) buiten de wolken
2.) binnen het directe zicht van de bestuurder van een RPA of de RPA-waarnemer
3.) de horizontale zichtbaarheid is minstens gelijk aan anderhalve keer de afstand tussen het RPA en de bestuurder van een RPA of de RPA-waarnemer.

De horizontale zichtbaarheid is de minimale zichtbaarheid die nodig is voor de operaties in alle richtingen van het horizontaal vlak.

 • De operaties mogen niet plaatsvinden wanneer de weersomstandigheden langs de route van dien aard zijn dat de vlucht niet over de gehele route kan worden uitgevoerd overeenkomstig de in het eerste lid bepaalde vereisten.
 • De bestuurder van een RPA behoudt afhankelijk van de technische en operationele kenmerken van het RPAS en van de aard van het obstakel, een redelijke en aangepaste afstand tussen het RPA en de obstakels eromheen tijdens iedere fase van de vlucht.
 • Operaties mogen niet uitgevoerd worden binnen een straal van 30 meter rond een obstakel tenzij de risicoanalyse bedoeld in artikel 68 aantoont dat de klasse 1 exploitaties kunnen uitgevoerd worden op een kortere afstand zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
 • Een RPA verleent steeds voorrang aan alle bemande luchtvaarttuigen.
 • De vluchtuitvoeringen worden verricht met naleving van privacy regelgeving.

^ naar boven


2. Verzekering

Professioneel gebruik:

Elke exploitant die een RPAS voor professionele en/of commerciële activiteiten gebruikt zal verzekerd zijn in overeenstemming met artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen.

Recreatief gebruik:

Elke exploitant, of bij gebrek eraan elke bestuurder van een RPA, die een RPAS alleen voor niet-commerciële activiteiten gebruikt, dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om de lichamelijke en materiële schade aan derden te dekken.

^ naar boven


3. Vergoedingen

De verschuldigde vergoeding bedraagt voor :

 • Het afgeven van een certificaat van overeenstemming voor het type op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem: 225 EUR
 • De wijziging van een certificaat van overeenstemming voor het type op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem: 75 EUR
 • Het afgeven van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een op afstand bestuurd luchtvaartuig: 250 EUR 
 • Het aflegging van het theorie-examen voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een op afstand bestuurd luchtvaartuig: 75 EUR 
 • De verklaring van klasse 1b vluchtuitvoeringen met een of meer op afstand bestuurde luchtvaartuigen: 100 EUR
 • Elk op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem die voor klasse 1b vluchtuitvoeringen wordt gebruikt: 30 EUR per jaar aan het einde van het eerste jaar;
 • Het afgeven van een toelating voor klasse 1a vluchtuitvoeringen met een of meer op afstand bestuurde luchtvaartuigen: 225 EUR
 • De wijziging of de verlenging van een toelating voor klasse 1a vluchtuitvoeringen met een of meer op afstand bestuurde luchtvaartuigen: 150 EUR
 • Het afgeven van een afwijking van de zichtbereikvliegvoorschriften: 150 EUR 
 • Het reserveren van een gereserveerde of afgescheiden luchtruim: 150 EUR

^ naar boven


4. Registratie

De personen, die in België een RPAS wensen te laten registeren, richten aan de directeur-generaal een ondertekende aanvraag tot registratie. De aanvraag tot registratie van het RPAS moet tenminste de volgende elementen bevatten :

1) het merk en het model van het RPAS, het bouwjaar en in voorkomend geval, het serienummer van de automatische piloot en/of van het RPAS
2) de benaming van het grondcontrolestation
3) de naam, de woonplaats of de zetel van de bouwer van het RPAS
4) de identiteit van de eigenaars van het RPAS
5) in voorkomend geval, een getuigschrift van schrapping uit het buitenlandse register.(*)

(*) Geen enkel in het buitenland geregistreerd of ingeschreven RPAS wordt in België geregistreerd alvorens het in het buitenlands register is doorgehaald. Het registreren of inschrijven in het buitenland van een vroeger in het Belgisch RPAS register geregistreerd RPAS heeft in het Rijk slechts uitwerking indien de registratie in het Belgische RPAS register vooraf is doorgehaald.

^ naar boven


5. Logboek

Een gedetailleerd overzicht van alle vluchten die uitgevoerd werden in de hoedanigheid van bestuurder van een RPA wordt ingeschreven in een logboek van bestuurder van een RPA.

Het logboek van bestuurder van een RPA bevat voor elke vlucht ten minste de volgende informatie :

1.) de datum van elke vlucht
2.) de naam, voornaam en geboorte datum van de bestuurder van een RPA
3.) het registratiekenmerk van het afzonderlijk RPAS
4.) de opstijg- en landingsplaats met vermelding van hun GPS-coördinaten
5.) de vertrektijd
6.) de aankomsttijd
7.) de vliegtijd
8.) het type activiteit
9.) in voorkomend geval, de naam van de andere personen die betrokken waren bij de vluchtoperaties en in het bijzonder die van een of de RPA-waarnemer(s).

Een reeks vluchten die met een RPAS worden uitgevoerd kunnen onder een enkele inschrijving worden ingevuld in het logboek, indien er op dezelfde dag een aantal vluchten werden uitgevoerd waarbij steeds teruggekeerd werd naar dezelfde opstijgplaats en er tussen deze vluchten niet meer dan vijftien minuten tussentijd was.

^ naar boven


6. Verplichte documenten

Wanneer hij de bevoegdheden uitoefent van zijn attest of bewijs van bevoegdheid, draagt de bestuurder van een RPA de volgende documenten bij zich :

1.) een persoonlijk identiteitsdocument met een foto
2.) zijn geldig attest van bestuurder van een RPA of zijn geldig bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een RPA
3.) in voorkomend geval, een geldig medisch certificaat
4.) zijn logboek
5.) een kopie van het registratiebewijs van het RPAS of een gelijkwaardig document dat toelaat de exploitant te identificeren
6.) in voorkomend geval, een kopie van de verklaring en van de ontvangstbevestiging zoals bedoeld in de artikelen 70 en 72 of van de toelating zoals bedoeld in artikel 75
7.) een kopie van een geldig verzekeringsattest
8.) een kopie van de delen van het vlieghandboek van het RPAS of gelijkwaardig document die essentieel zijn voor de beoogde exploitatie
9.) in voorkomend geval, een kopie van de delen van het operationeel handboek die essentieel zijn voor de beoogde exploitatie
10.) de controlelijsten pre-flight, in-flight en post-flight
11.) het reisdagboek van het RPA
12.) in voorkomend geval, een kopie van de toelating van het BIPT voor het gebruik van de radiofrequentie
13.) in voorkomend geval, een kopie van de licentie van het radiostation.

De bestuurder van een RPA legt deze documenten voor op eenvoudig verzoek van de ambtenaren van het DGLV.
De documenten zoals bedoeld in de eerste lid, 4° tot 13° kunnen ook in een elektronische vorm getoond worden.

^ naar boven


7. Klasse 2

Elke luchtvaartactiviteit waarbij een RPA met een maximale opstijgmassa van minder dan 5kg wordt gebruikt voor activiteiten zoals luchtfotografie, landmeetkunde en observatie en die een laag risico inhoudt voor de luchtvaartveiligheid, de veiligheid van personen en goederen op de grond ;

De klasse 2 exploitaties zijn beperkt tot zichtbereikvluchten (VLOS) tot een hoogte van 150 voet AGL (45,72 m) in niet-gecontroleerd luchtruim,

Alle operaties zijn uitgesloten :

 • in luchtverkeersleidingsgebieden
 • in verboden gebieden (P),
 • in gevaarlijke gebieden (D),
 • in beperkte gebieden (R),
 • in helikoptertrainingzones (HTA),
 • in laagvliegzones (LFA)) wanneer deze actief zijn
 • in een tijdelijk gereserveerd luchtruim (TRA)
 • in een tijdelijk afgescheiden luchtruim (TSA))
 • in een straal van 1,5 zeemijl (2,778 km) rond luchtvaartterreinen voor luchtvaartuigen of voor ultralichte motorluchtvaartuigen (*)
 • in een straal van een 0,5 zeemijl (926 m) rond een helihaven (*)

* behalve na voorafgaande toestemming van de exploitant van het luchtvaartterrein of de helihaven.

7a. Voorwaarden klasse 2

Klasse 2 vluchtuitvoeringen worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden :

1.) de bestuurder van het afstandsbestuurd luchtvaartuig is houder van een attest van bestuurder van een RPA of een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA
2.) het RPAS is geregistreerd in overeenstemming met artikel 57, of beschikt over een gelijkwaardig document afgeleverd door een luchtvaartautoriteit van een lidstaat van de Europese unie
3.) de uitvoering mag geen klasse 1 vluchtuitvoering zijn
4.) de vlucht wordt uitgevoerd met naleving van de vliegverkeersregels en zonder behulp van een RPA waarnemer
5.) de vlucht wordt uitgevoerd in een gebied dat in een straal van minimum 50 m vrij is van elk gebouw en van elke persoon niet betrokken bij de vluchtuitvoering of van een verzameling van dieren.

7b. Vliegbrevet klasse 2

Om het attest van bestuurder van een RPA te verkrijgen, moet de kandidaat :

1° minstens 16 jaar zijn ;
2° aantonen een opleiding theorie te hebben gevolgd ;
3° aan een RPAS-examinator zijn praktische kennis aantonen.

Een attest van bestuurder van een RPA is levenslang geldig.

^ naar boven


8. Klasse 1

Elke luchtvaartactiviteit waarbij een RPA wordt gebruikt en die mogelijk een matig of verhoogd risico inhoudt voor de luchtvaartveiligheid en/of de veiligheid van personen en goederen op de grond omdat ze uitgevoerd wordt in een gebied waar de veiligheid van derden op de grond bij een noodgeval in gevaar gebracht zou kunnen worden of die, door haar specifieke aard en de plaatselijke omgeving waar ze plaatsvindt een ernstig risico doet ontstaan.

klasse 1a vluchtuitvoering : elke klasse 1 vluchtuitvoering die een verhoogd risico inhoudt
klasse 1b vluchtuitvoering: elke klasse 1 vluchtuitvoering die een matig risico inhoudt

De klasse 1 vluchtuitvoeringen met een RPAS zijn beperkt tot zichtbereikvluchten (VLOS) tot een hoogte van 300 voet AGL (91,44 m) in niet-gecontroleerd luchtruim.

Alle operaties zijn uitgesloten :

 • in luchtverkeersleidingsgebieden
 • in verboden gebieden (P),
 • in gevaarlijke gebieden (D),
 • in beperkte gebieden (R),
 • in helikoptertrainingzones (HTA),
 • in laagvliegzones (LFA)) wanneer deze actief zijn
 • in een tijdelijk gereserveerd luchtruim (TRA)
 • in een tijdelijk afgescheiden luchtruim (TSA))
 • in een straal van 1,5 zeemijl (2,778 km) rond luchtvaartterreinen voor luchtvaartuigen of voor ultralichte motorluchtvaartuigen (*)
 • in een straal van een 0,5 zeemijl (926 m) rond een helihaven (*)

* behalve na voorafgaande toestemming van de exploitant van het luchtvaartterrein of de helihaven.

8a. Bepalingen klasse 1

Onder klasse 1a vluchtuitvoeringen wordt verstaan, de operaties :

1° uitgevoerd boven of in de nabijheid van een verzameling van personen
2° die als gevolg hebben het overvliegen van personen
3° uitgevoerd in afwijking van de bepalingen van dit besluit.

8b. Voorwaarden klasse 1

Om klasse 1 vluchtuitvoeringen te verrichten zijn de volgende elementen vereist :

1.) de bestuurder is houder van een geldig bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA
2.) het RPAS is geregistreerd in overeenstemming met artikel 57, of beschikt over een gelijkwaardig document afgeleverd door een luchtvaartautoriteit van een lidstaat van de Europese unie
3.) RPAS die gebruikt wordt voor klasse 1a vluchtuitvoeringen die een verhoogd risico inhouden beschikt over een certificaat van overeenstemming afgeleverd in overeenstemming met artikel 48 of een gelijkwaardig document afgeleverd door een bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese unie
4.) de exploitant heeft vooraf de risicoanalyse bedoeld in artikel 68 uitgevoerd van de beoogde klasse 1 vluchtuitvoeringen rekening houdend met de risico’s voor zowel de luchtvaartveiligheid als voor de veiligheid van personen en goederen op de grond ; en,
5.) de exploitant heeft een operationeel handboek opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikelen 78 en 79 ; en,
6.) de exploitant heeft een ontvangstbevestiging van de verklaring ontvangen, bedoeld in artikel 72 ; of
7.) de exploitant beschikt over een toelating bedoeld in artikel 75.

8c. Vliegbrevet klasse 1

Om het bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA te verkrijgen, moet de kandidaat :

1.) minstens 18 jaar zijn
2.) een vliegervaring bewijzen met een RPAS onder toezicht van een RPAS-vlieginstructeur, waarvan de duurtijd aan de beoordeling van de RPAS-vlieginstructeur wordt overgelaten
3.) geslaagd zijn voor het theorie-examen zoals bedoeld in artikel 27
4.) zijn praktische en theoretische kennis, zoals bedoeld in de artikelen 26 en verder, hebben aangetoond aan een RPAS-examinator.

De houder van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA mag enkel de bevoegdheden van zijn bewijs van bevoegdheid uitoefenen als hij :
1.) in het bezit is van minstens een geldig medisch certificaat voor LAPL
2.) tijdens de voorbije 24 maanden, als bestuurder van een RPA ten minste 6 vluchten met een totale duur van ten minste 2 uur heeft uitgevoerd.

Een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA is levenslang geldig.

8d. Meldingsplicht klasse 1

Elk vlucht uitgevoerd als een klasse 1 vluchtuitvoering wordt voorafgaand aan het DGLV gemeld. De directeur-generaal bepaalt de modaliteiten van deze melding.

Klasse 1a : De exploitant dient minstens tien dagen voor de eerste klasse 1a vluchtuitvoeringen bij het DGLV of de door de directeur-generaal aangewezen instantie een toelatingsaanvraag in.

Klasse 1b : De exploitant dient minstens tien dagen voor de eerste klasse 1b vluchtuitvoering een verklaring in bij het DGLV.

^ naar boven


9. Recreatieve klasse

De bepalingen van de artikelen 4 en volgende van dit besluit zijn niet van toepassing op de modelluchtvaartuigen waarvan de maximale startmassa minder dan 1kg bedraagt indien hun gebruik aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet

1.) ze gebruikt worden met een uitsluitend recreatief doel
2.) ze op een maximale hoogte van 10 meter boven de grond vliegen
3.) ze gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden buiten de openbare ruimte
4.) ze niet vliegen in een straal van 3km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein
5.) ze niet vliegen boven een industrieel complex, een gevangenis, de LNG-terminal van Zeebrugge, nucleair installaties, of een groot aantal mensen in open lucht
6.) de gebruiker ervoor zorgt om de veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond, niet in gevaar te brengen
7.) de gebruiker zich houdt aan de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake privacy

^ naar boven


10. Links

Er is momenteel nog geen website van de overheid waar je terechtkan om bijvoorbeeld je drone te registreren of een aanvraag in te dienen voor een vlucht uit klasse 1.

Inschrijvingsformulier

Wel kan je het inschrijvingsformulier theorie examen drones downloaden: http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/DGLV/theorie_ex_drone_nl.pdf

Vlucht aanvragen

Voor het aanvragen van vluchten in klasse 1 zijn verschillende private bedrijven bezig met de ontwikkeling van software die dit zullen faciliteren. Een voorbeeld is idronect, bezoek de website op http://www.idronect.com

Vragen

Voor alle vragen in verband met drones, RPAS, UAV en UAS kan je de overheid contacteren via rpas@mobilit.fgov.be

Overige artikels

^ naar boven

Comments are closed.